نمایش 73–84 از 135 نتیجه

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر ابزار زن

7.5 سانتی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر ابزارزن

7.5 سانتی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

ضریب سختی

3000

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

1500

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

800

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

400

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

200

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

100

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

60

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطرگردبر

30 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قابلیت برش

انواع کاشی و سرامیک

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر