نمایش 97–108 از 135 نتیجه

ضریب سختی

400

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

200

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

100

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

50

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

30

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

ضریب سختی

400

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

ضریب سختی

200

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

ضریب سختی

100

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

ضریب سختی

50

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

ضریب سختی

30

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

تیپ و برند

ایلیاکو

ضخامت برش

12 میلیمتر