نمایش 1–12 از 54 نتیجه

قطر گردبر

45 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

18 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

ضخامت برش

4 سانتیمتر

قطر صفحه برش

25 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

ضخامت برش

6 سانتیمتر

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

ضخامت برش

8 سانتیمتر

قطر صفحه برش

60 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

40 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

35 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

25 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر گردبر

120 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر